Turerna kring en Bystugas tillkomst

På en bystämma hos Nygårds Anders Andersson den 21:a november 1926 kom för första gången ett förslag om byggnation av en samlingslokal för byarna i trakten. Hans Ollas har i denna artikel sammanställt uppgifter som rör bystugans tillkomst från de mötesprotokoll som upprättats i Ovanmyra genom åren.

Då tomtmark till en samlingslokal inte fanns bildades en kommitté om två personer, Sparv Hans Jonsson och Bunis Anders Andersson, som fick i uppdrag att försöka ordna med markinköp till detta bygge. Även kostnadsberäkningar och ritningar skulle göras.
I januari 1927 lade de delegerade fram ett förslag om tomtplats i det nordvästra hörnet av Nygårdsbacken. På detta möte kom Ollas Anders Ericsson med ett förslag om att man i källarplanet skulle anlägga ett så kallat duchbad. Mötesdeltagarna tyckte förslaget var bra men i och med detta var den tilltänkta tomtplatsen inte bra då vattenfrågan var svår att lösa. För att fortsätta med utredning av frågan tillsattes ännu en man, Gisslar Anders Eriksson.

Den 7:e juni 1927 gick man igenom räkenskaperna av kontanta medel, efter den frivilliga insamlingen för en byggnation, som gjorts under året. Insamlingen hade gett 775 kr vilket ansågs för lite för att föranleda något beslut i samlingslokalsfrågan. Därmed fick de kommiterade fortsatt delegation att fortsätta utredningsarbetet.

Allt faller så småningom i glömska och det går sju år. I december 1934 vid bymötet i Kooperativa Föreningens lokaler kommer åter samlingslokalfrågan upp på dagordningen. En ny kommitté utsågs för att återigen söka lämplig tomtplats. Vidaer skulle man undersöka om det på byns allmänning vid kvarnplatsen kunde finnas timmer att avverka och såga för att få virke till en eventuell byggnation.

I december 1936 har Bunis Anders och Bränd Anders gjort en sondering om byggnation och på bymötet lade de fram sina synpunkter, där även bastu med badfunktion dryftades. I lag med Jöns Hans Andersson fick Bunis och Bränd i uppdrag att besöka Vikarbyn och Röjeråsen vilka hade byggt liknande anläggningar. Några veckor efter besöket framlade de delegerade sina synpunkter och besökarna på mötet tyckte att allt verkade mycket bra

Nu fick Gisslar Anders i uppdrag att göra ritningar efter de framställda önskningarna. Bunis Anders och Liss Anders skulle hos byinnevånarna utröna vilket intresse som fanns för att få hjälp med frivilligt arbete och kontanta insatser till byggnation av samlingslokal för byarna Ovanmyra, Solberga, Västanå och Lenåsen. Man hade på förhand även pratat med Boda Byamän om att även de skulle vara med om samlingslokalsbygge. Bodaborna ville dock ha lokalen i Boda men då det var Ovanmyra Byamän som kommit med förslaget och arbetat för dess genomförande avslogs Bodas begäran och Boda hoppade därmed av.

 Skriv ut